Thijs
de Leeuw


Hier noch daar

We leven in gekke tijden. Het is misschien wel de meest gehoorde zin in 2020. De wereld kwam tot stilstand en er was een pauze. We verkeren ons op een kantelpunt. Vanaf hier zijn er verschillende wegen die we kunnen nemen. Waar gaan we naartoe? Mijn serie beelden gaat over het kantelpunt. Over keuzes maken en mogelijkheden, over de onzeker­heden wanneer je tussen de ene en de andere fase verkeerd. Het afscheid nemen van het oude terwijl het nieuwe zich nog niet vol­ledig ontvouwt. Ik visualiseer ruimtes waar de overgang plaats kan vinden. Met soms een weg die je kunt kiezen, om het gevoel te suggereren dat je een keuze hebt waar je naartoe gaat. Afgesloten ruimtes die de afstand verbeelden die nodig is om de verandering te ondergaan.

Ik maak gebruik van verschillende vormen van illusies. Je twijfelt wat je ziet en probeert grip te krijgen op je waarneming. Tussen het kijken en de interpretatie ervan zit een nanoseconde waarin je niet weet waar je naar kijkt. Daar speel ik mee. Het kantelpunt, de tijdelijke staat voorafgaand aan een verandering, vind ik fascinered.

Here nor there. (Title) We live in crazy times. This may be the most commonly heard phrase in 2020. The world came to a stop and there was a pause. We are at a tipping point. From here there are several ways that we can take. Where are we going? My series of images is about the tipping point. About making choices and possibilities, about the uncertainties when you are between one phase and another. Saying goodbye to the old while the new is not yet fully unfolding. I visualize spaces where the transition can take place. With sometimes a path you can choose, to suggest the feeling that you have a choice where you are going. Closed spaces that represent the distance it takes to undergo the change.

I use different kind of illusions. You doubt what you see and try to get a grip on your perception. Between watching and interpreting it takes a nanosecond in which you do not know where you are looks at. I play with that. I find the tipping point, the temporary state prior to a change, fascinating.


🔥️ thijsdeleeuw.work
︎ @thijsdeleeuw