Lois
Notebaart

Am I overthinking this?


Ik ervaar de werkelijkheid als dynamisch, als continue veranderd, Panta Rhei. Ik deconstrueer mijn wereld en die brokken en flarden gebruik ik om een nieuw beeld te creëren. Mijn manier van denken en praten is als een continue veranderende collage. Deze afbeeldingen en het 3-dimensionale en multimedia­werk zijn snapshots van mijn werkelijkheid. Opgroeiend in een wereld waar de werkelijk­heid een versnipperde verzameling van informatie is, is dit mijn manier om het op een of andere manier te begrijpen.

Dit afstudeerproject is gemaakt vanuit mijn interesse in de wetenschap en de toekomst met vragen waar ik geen antwoorden op weet maar wel in mijn hoofd blijven spoken. Door collages te maken van mijn beelden probeer ik vragen zoals: wat is brain uploading? Leven we in een simulatie? Hoe beïnvloed de taal die ik spreek de manier hoe ik denk? Te beantwoorden. Met mijn werk Am I over thinking this? Wil ik aanzetten tot dialoog, vraag en denk na!

Wij zullen als samenleving een antwoord moeten zoeken op de vragen die deze ont­wikkelingen oproepen. Omdat het formu­leren van de juiste vragen net zoveel lucide denken vereist als de innovaties zelf en omdat taal tegenwoordig zo toxic, framing en bepalend kan zijn, zijn deze beelden mijn intuïtieve manier om enkele belangrijke vragen van onze tijd te formuleren.
I expirerende this world as continuously changing, dynamic, as Panta Rhei. I de­construct my world and out of these pieces I create an image. My way of thinking and talking is like a ever changing collage. These images and the 3D and multi-media are snapshots of my reality. Growing up in a world were the reality seems to be shredded collection of informa­tion, is this my way of understanding it.

This graduation projects is made from my interest in science and the future with questions that I do not know the answers to but can’t let go. By making collages I try to answer them. Questions like: What is brain uploading? Are we living a simulation? Does the language I speak shape the way I think? With my work Am I overthinking this? I want to start or help start a conversation.

We as a society will have to find answers to the questions these inventions will inevitably ask. It seems that the formulation of these questions will demand just as much out of the box thinking as the original innovations did. Because language can be so toxic, framing and defining these works are my way of intuitively stating some important questions we might face.︎ www.loisnotebaart.nl
︎ nootlois